top of page
arkaplan1yeşil.jpg

Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ-ΑΓΡΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (εθνικές και της ΕΕ)

Νομικές απαιτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • ISO/TC34, Προϊόντα τροφίμων

Αυτή η τεχνική επιτροπή του ISO έχει περισσότερα από 840 πρότυπα αφιερωμένα σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων, από τις καλλιέργειες και τα ζώα μέχρι αυτό που φτάνει στο πιάτο μας. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ορολογία, η δειγματοληψία, οι μέθοδοι δοκιμών και αναλύσεων, οι προδιαγραφές προϊόντων, η ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, η διαχείριση της ποιότητας και οι απαιτήσεις για τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά.

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100412.pdf

 • ISO9001, συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Το ISO 9001 καθορίζει τα κριτήρια για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας και είναι το μόνο πρότυπο της οικογένειας που μπορεί να πιστοποιηθεί (αν και αυτό δεν αποτελεί απαίτηση). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε οργανισμό, μεγάλο ή μικρό, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητάς του. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο εταιρείες και οργανισμοί σε περισσότερες από 170 χώρες που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001.

Το πρότυπο αυτό βασίζεται σε μια σειρά αρχών διαχείρισης της ποιότητας, όπως η ισχυρή εστίαση στον πελάτη, η παρακίνηση και η συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης, η προσέγγιση της διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση. Η χρήση του ISO 9001 συμβάλλει στη διασφάλιση ότι οι πελάτες λαμβάνουν συνεπή προϊόντα και υπηρεσίες καλής ποιότητας, γεγονός που με τη σειρά του επιφέρει πολλά επιχειρηματικά οφέλη.


https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html

 • ISO22000, Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων

Τα πρότυπα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων του ISO βοηθούν τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με άλλα πρότυπα διαχείρισης ISO, όπως το ISO 9001.


https://www.iso.org/iso-22000-food-safety-management.html 

UNECE: ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ


https://unece.org/trade/wp7/FFV-Standards 

 • Ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας (ΕΠΠ) για τα νωπά οπωροκηπευτικά

Αυτή η ελάχιστη ποιότητα εμπορίας ισχύει για τα νωπά οπωροκηπευτικά (εφεξής: προϊόντα) που πρόκειται να διατεθούν νωπά στον καταναλωτή, εξαιρουμένων των προϊόντων που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση.


https://unece.org/sites/default/files/2020-12/FFV-MinimumQuality_e.pdf 

 • Τυποποιημένη διάταξη για τα επεξηγηματικά φυλλάδια της UNECE για τα νωπά οπωροκηπευτικά (FFV)

Τα εμπορικά πρότυπα ποιότητας που αναπτύχθηκαν από την ομάδα εργασίας για τα γεωργικά πρότυπα ποιότητας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) συμβάλλουν στη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, στην ενθάρρυνση της παραγωγής υψηλής ποιότητας, στη βελτίωση της κερδοφορίας και στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

 

https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/fresh/StandardLayout/FFVBrochureLayout_2015_e.pdf 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 • Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)

Οδηγία (ΕΕ) 20019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Η παρούσα οδηγία ορίζει έναν ελάχιστο κατάλογο απαγορευμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και θεσπίζει ελάχιστους κανόνες επιβολής. Επιπλέον, αποσκοπεί στο να σταματήσουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται τους μικρούς και μεσαίους προμηθευτές λόγω της ασθενέστερης διαπραγματευτικής τους θέσης και να αποφευχθεί η μετακύλιση του κόστους αυτών των πρακτικών στους πρωτογενείς παραγωγούς.


Link: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι:

 • Η σταθεροποίηση των αγορών και η αποτροπή της κλιμάκωσης των κρίσεων της αγοράς με την παροχή ενός δικτύου ασφαλείας στις γεωργικές αγορές μέσω της χρήσης εργαλείων παρέμβασης στην αγορά (δημόσια παρέμβαση και ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση) και έκτακτων μέτρων. Προβλέπει επίσης τα αναγκαία μέτρα διαφάνειας της αγοράς, ώστε οι γεωργικοί παραγωγοί να μπορούν να λαμβάνουν καλύτερα τις αποφάσεις τους για την παραγωγή και τις επενδύσεις τους ενόψει των εξελίξεων της αγοράς.

 • Η βελτίωση της παραγωγικότητας και την ποιότητας σε επίπεδο παραγωγής, η ενίσχυση της ζήτησης και η στήριξη των γεωργικών τομέων της ΕΕ να προσαρμοστούν καλύτερα στις αλλαγές της αγοράς και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω ενισχύσεων σε συγκεκριμένους τομείς (ιδίως οπωροκηπευτικά και κρασί).

 • Η ενθάρρυνση της συνεργασίας εντός της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων μέσω οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων (οργανώσεις που εκπροσωπούν φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων που εμπλέκονται στην παραγωγή, εμπορία ή/και μεταποίηση προϊόντων σε συγκεκριμένους τομείς).

 • Ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας (πρότυπα εμπορίας), των κανόνων και των όρων για τη διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων. Ο καθορισμός των κανόνων για τη χρήση προαιρετικών αποκλειστικών όρων για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που προσδίδουν αξία ή τις διαδικασίες παραγωγής για έναν αριθμό προϊόντων. Ο καθορισμός επίσης των κανόνων για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και των ειδικών κανόνων για τον ανταγωνισμό.


http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj 

 

Ενωσιακές πολιτικές και εσωτερικές δράσεις στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας (Τρίτο μέρος - Τίτλος ΙΙΙ)

Το άρθρο 39 της ΣΛΕΕ καθορίζει τους στόχους της ΚΓΠ που αποσκοπούν:

Στην αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας με την προώθηση της τεχνικής προόδου και με τη διασφάλιση της ορθολογικής ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής και της βέλτιστης αξιοποίησης των συντελεστών παραγωγής, ιδίως της εργασίας,

 • Στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επίπέδου για τους αγρότες,

 • Στην σταθεροποίηση των αγορών,

 • Στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των προμηθειών,

 • Στη διασφάλιση ότι οι προμήθειες θα φθάνουν στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.


http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_39/oj    

    

ΓΕΩΡΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου

Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι:

 • Ο καθορισμός των προδιαγραφών των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων.

 • Η διασφάλιση υψηλών επιπέδων προστασίας των καταναλωτών, αυθεντικότητας των προϊόντων, διαφάνειας της αγοράς και θεμιτού ανταγωνισμού.

Εφαρμόζεται σε όλα τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), είτε παράγονται σε κράτη μέλη της ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες και παράγονται στην ΕΕ για εξαγωγή.


http://data.europa.eu/eli/reg/2014/251/oj 

Νομικές Απαιτήσεις στην Πορτογαλία

Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 12/2023

Περίληψη: Καθορίζει τους γενικούς κανόνες του στρατηγικού σχεδίου για την κοινή γεωργική πολιτική της Πορτογαλίας.

Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (Συντομογραφία στα πορτογαλικά: PAC) το 2021 καθιέρωσε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που εισάγει αλλαγές στους στόχους, τα μέσα και τους μηχανισμούς αξιολόγησής της, οι οποίοι ενσωματώνονται πλέον σε ένα ενιαίο σχέδιο, σε εθνικό επίπεδο, το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (Συντομογραφία στα πορτογαλικά: PEPAC) .

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής καθορίζει τρεις γενικούς στόχους που θα αξιολογούνται μέσω δεικτών επιδόσεων. Το τρέχων μοντέλο εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, προσανατολισμένο στη συμμόρφωση, θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις.

Οι τρεις αυτοί στόχοι περιλαμβάνουν την διασφάλιση του εφοδιασμού με τρόφιμα, όπου η γεωργία διαδραματίζει τον κύριο ρόλο, τη συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σύμφωνο, καθώς και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Περισσότερες πληροφορίες στο: Decreto-Lei n.º 12/2023, de 24 de fevereiro | DRE

Διάταγμα αριθ. 89/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίνει τον κανονισμό για τη στήριξη της προώθησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στη γεωργία, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (Συντομογραφία στα πορτογαλικά PRR) καθορίζει ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να συμβάλουν στις ακόλουθες διαστάσεις: Ανθεκτικότητα, κλιματική μετάβαση και ψηφιακή μετάβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνιστώσα 5 - Κεφαλαιοποίηση επιχειρήσεων και καινοτομία, που εντάσσεται στη διάσταση της ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας με βάση την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας, διαφοροποίησης και εξειδίκευσης της παραγωγικής δομής.

Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει το θεματολόγιο καινοτομίας για τη γεωργία 2020-2030, το οποίο εγκρίθηκε με το ψήφισμα αριθ. του Συμβουλίου Υπουργών, με βάση τη γνώση και την καινοτομία, μέσω μιας ευέλικτης και κατάλληλης απάντησης στις διάφορες προκλήσεις, δηλαδή την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και την ανθεκτικότητα σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς, καθώς και την ψηφιακή μετάβαση και την προώθηση μιας δικαιότερης κοινωνίας που θα ανταποκρίνεται στη δημογραφική πρόκληση και τις ανισότητες, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω.

Περισσότερες πληροφορίες στο: 89/2022, de 7 de fevereiro | DRE

Νομικές Απαιτήσεις στην Τουρκία

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Επίσημη Εφημερίδα: 05.11.2014 - 29166)

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 1 - (1) Σκοπός του παρόντος νόμου είναι να καθορίσει τις αρχές και τις διαδικασίες σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 (2) Ο παρών νόμος περιορίζει την εμπορική επικοινωνία στους παρόχους υπηρεσιών και στους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών. Αρμοδιότητες ηλεκτρονικού εμπορίου με συμβάσεις που συνάπτονται με εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Καλύπτει τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με το θέμα και τις κυρώσεις που πρέπει να εφαρμόζονται.

(3) (Παράρτημα: 1/7/2022-7416/1 αρ.) Ταξιδιωτικά Πρακτορεία της 14/9/1972 με αριθμό 1618 και νόμος για την Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων της 14/10/1983 με αριθμό 2920, νόμος για την τουρκική πολιτική αεροπορία, σύστημα αποταμίευσης και επένδυσης ιδιωτικών συντάξεων της 28/3/2001 με αριθμό 4632, τραπεζικός νόμος αριθ. 5411 της 19/10/2005, αριθ. 5684 με ημερομηνία 3/6/2007 Ασφαλιστικός Νόμος, Χρηματοδοτική Μίσθωση, Factoring, με ημερομηνία 21/11/2012 και αριθμό 6361, Νόμος περί Χρηματοδοτικών και Αποταμιευτικών Χρηματοδοτικών Εταιρειών, με ημερομηνία 6/12/2012 και αριθμό 6362 Νόμος περί Κεφαλαιαγοράς, με ημερομηνία 20/6/2013 και αριθμό 6493, Νόμος περί Συστημάτων Διακανονισμού Πληρωμών και Αξιών, Υπηρεσίες Πληρωμών και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος και Εγκαθίδρυση και δραστηριότητες με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Νόμος, ημερομηνίας 5/11/2018 και με αριθμό 5809 ρυθμίζονται και εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τους νόμους αυτούς, σε θέματα για τα οποία είναι αποκλειστικά εξουσιοδοτημένα Έσοδα από Τυχερά Παίγνια, ημερομηνίας 14/3/2007 και με αριθμό 5602. Το πρώτο άρθρο του 3ου άρθρου του Νόμου περί Ρύθμισης Φόρων, Κεφαλαίων και Μετοχών και τα οριζόμενα στο εδάφιο (ç) της παραγράφου Όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των στοιχηματικών παιγνίων μπορούν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών ή πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου δεν γίνονται δεκτοί.

Περισσότερες πληροφορίες στο : Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (resmigazete.gov.tr)

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Επίσημη Εφημερίδα: 29.12.2022 - 32058)

Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1- (1) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και θεμιτού περιβάλλοντος ανταγωνισμού τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών διαμεσολάβησης ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του και να καθοριστούν οι διαδικασίες και οι αρχές για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων, των ελέγχων και των εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους.

 

Πεδίο εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 2- (1) Ο παρών κανονισμός καλύπτει τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το παράνομο περιεχόμενο, τη διαμεσολάβηση. Καλύπτει τη σύμβαση, την άδεια ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλα θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-5.htm

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (Επίσημη Εφημερίδα: 11.08.2017 - 30151)

Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1 - (1) Σκοπός του παρόντος ανακοινωθέντος είναι να ρυθμίσει τις διαδικασίες και τις αρχές σχετικά με τα αρχεία και τις κοινοποιήσεις.

Πεδίο εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 2 - (1) Το παρόν ανακοινωθέν περιλαμβάνει τη σύναψη συμβάσεων για την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών στο δίκτυο ή στον πάροχο υπηρεσιών και στους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών που επιτρέπουν την παραγγελία, και καλύπτει τις υποχρεώσεις καταχώρισης ή κοινοποίησης άλλων πραγματικών ή νομικών προσώπων όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(2) (Τροποποίηση: OG-15/2/2019-30687) Οι διατάξεις του παρόντος ανακοινωθέντος εφαρμόζονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνική κλήση, γραπτό μήνυμα ή παρόμοια ατομική επικοινωνία που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, παρόχους υπηρεσιών και ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν συμβάσεις με τα οχήματά τους, και κοινές δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνδρομητικές συμβάσεις από ένα ενιαίο σημείο δεν εφαρμόζεται στην πλατφόρμα.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170811-7.htm

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Επίσημη Εφημερίδα: 06.06.2017 - 30088)

Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1 - (1) Ο σκοπός του παρόντος ανακοινωθέντος είναι οι διαδικασίες και οι σχετικές διαδικασίες με τη σφραγίδα εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών.

Πεδίο εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 2 - (1) Το παρόν ανακοινωθέν εφαρμόζεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τη σφραγίδα εμπιστοσύνης και να παρέχουν υπηρεσίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Διαμεσολαβητική υπηρεσία εντός του πλαισίου του Κανονισμού για τους Παρόχους και τους Ενδιάμεσους Παρόχους Υπηρεσιών, συμμόρφωση του παρόχου και του παρόχου υπηρεσιών που λειτουργεί στο δικό του περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου, τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσιών- δραστηριότητες του παρόχου σφραγίδας εμπιστοσύνης, καθώς και υποχρεώσεις και διαδικασίες και αρχές σχετικά με τη χορήγηση, την αναστολή και την ακύρωση των καλύψεων της σφραγίδας εμπιστοσύνης.

(2) Σύμφωνα με τον τραπεζικό νόμο αριθ. 5411 της 19/10/2005 και αριθ. 6493 της 20/6/2013 τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων, οι υπηρεσίες πληρωμών και οι οργανισμοί ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον νόμο για την εγκατάστασή τους δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ανακοινωθέντος.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606-12.htm

Νομικές Απαιτήσεις στην Ισπανία

Νομοθεσία

Η παρούσα νομοθεσία παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το Κώδικα Αγροτικού Δικαίου. Στη σελίδα αυτή μπορεί να βρεθεί κάθε πληροφορία σχετικά με τους γεωργικούς επιχειρηματίες, τις ποικιλίες λαχανικών, την προστασία και την ευζωία των ζώων κ.λπ.

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/actividad-legislativa/

Εθνικός Κανονισμός για τον Αγροτικό Τομέα

 • Γενικά

 Νόμος 43/200, της 20ής Νοεμβρίου, για την υγεία των φυτών

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της εθνικής φυτοϋγειονομικής πολιτικής είναι η ύπαρξη ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου για την προστασία των φυτών και των προϊόντων τους από ζημίες που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς, προκειμένου να διατηρηθούν, μέσω της ανθρώπινης παρέμβασης, σε οικονομικά αποδεκτά επίπεδα πληθυσμών και να αποτραπεί η εισαγωγή και εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών από άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Σύνδεσμος: https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/20/43/con

Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας, της 4ης Σεπτεμβρίου 2009, για την καταχώριση και δημοσίευση της συμφωνίας για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στον γεωργικό τομέα.

Η παρούσα συμφωνία αποσκοπεί στην προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Σύνδεσμος: https://www.boe.es/eli/es/res/2009/09/04/(2)

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ

 Οργανικός νόμος 3/2018, της 5ης Δεκεμβρίου, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εγγύηση των ψηφιακών δικαιωμάτων.

Σκοπός του παρόντος οργανικού νόμου είναι:

(α) Η προσαρμογή του ισπανικού νομικού συστήματος στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και συμπλήρωση των διατάξεών του.

Το θεμελιώδες δικαίωμα των φυσικών προσώπων στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που προστατεύεται από το άρθρο 18 παράγραφος 4 του Συντάγματος, ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του παρόντος οργανικού νόμου.

β) Η εγγύηση των ψηφιακών δικαιωμάτων των πολιτών σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο άρθρο 18.4 του Συντάγματος.

Σύνδεσμος: https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con

Νόμος 34/2002 της 11ης Ιουλίου 2002 για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι να ρυθμίσει το νομικό καθεστώς των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών συμβάσεων, σε σχέση με τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενεργούν ως μεσάζοντες στη μετάδοση περιεχομένου μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τις εμπορικές επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, τις πληροφορίες πριν και μετά τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων, τους όρους που σχετίζονται με την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητά τους και το καθεστώς κυρώσεων που εφαρμόζεται στους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

 2.  Οι διατάξεις που περιέχονται στον παρόντα νόμο νοούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων άλλων κρατικών ή περιφερειακών κανονισμών που δεν εμπίπτουν στο συντονισμένο ρυθμιστικό πεδίο ή που έχουν ως σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της εθνικής άμυνας, των συμφερόντων των καταναλωτών, του φορολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των κανονισμών που διέπουν την προστασία του ανταγωνισμού.

Σύνδεσμος: https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con

 Νόμος 7/1996 της 15ης Ιανουαρίου 1996 για τη ρύθμιση του λιανικού εμπορίου.

1. Ο κύριος σκοπός του παρόντος νόμου είναι να θεσπίσει το γενικό νομικό καθεστώς για το λιανικό εμπόριο, καθώς και να ρυθμίσει ορισμένες ειδικές δραστηριότητες πωλήσεων και εμπορικής προώθησης, με την επιφύλαξη των νόμων που εκδίδονται από τις Αυτόνομες Κοινότητες κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων τους.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως λιανικό εμπόριο νοείται η δραστηριότητα που ασκείται κατ' επάγγελμα με σκοπό το κέρδος και συνίσταται στην προσφορά πώλησης οποιασδήποτε κατηγορίας ειδών στους τελικούς αποδέκτες τους, είτε με τη χρήση καταστήματος είτε χωρίς.

 

Σύνδεσμος: https://www.boe.es/eli/es/l/1996/01/15/7/con

Νομικές Απαιτήσεις στην Ιταλία

Σχετικοί νόμοι και κανονισμοί για την έναρξη μιας επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ιταλία

 Δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ιταλία

Το κατωτέρω διάταγμα καθορίζει το νομικό πλαίσιο, συμβάλλει στη διασφάλιση ότι οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο διεξάγονται με ασφάλεια και περιγράφει ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συμβάσεων, των ηλεκτρονικών υπογραφών, της προστασίας των καταναλωτών, της ευθύνης των διαμεσολαβητών (π.χ. των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου).

Σύμφωνα με: Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 70/2003 - Εφαρμογή της οδηγίας 2000/31/ΕΚ

 Επιλογή επιχειρηματικής δομής

Ο ιταλικός αστικός κώδικας διέπει τους διάφορους τύπους επιχειρηματικών δομών που είναι διαθέσιμοι στην Ιταλία, όπως η ατομική επιχείρηση, η προσωπική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (συντομογραφία στα αγγλικά: LLC) και η ανώνυμη εταιρεία. Οι ειδικές απαιτήσεις και κανονισμοί για κάθε επιχειρηματική δομή περιγράφονται στον ιταλικό αστικό κώδικα.

Σύμφωνα με: https://faolex.fao.org/docs/pdf/ita197336.pdf

Εγγραφή επιχειρήσεων

Η διαδικασία εγγραφής μιας επιχείρησης στην Ιταλία διέπεται από το ιταλικό νομοθετικό διάταγμα αριθ. 385/1993, γνωστό ως "Ενοποιημένος τραπεζικός νόμος". Ο νόμος αυτός καθορίζει τις απαιτήσεις για την απόκτηση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και την εγγραφή στο Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Σύμφωνα με: 385/1993

 

 Προστασία των καταναλωτών

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ιταλία οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Καταναλωτή, ο οποίος ορίζει ειδικούς κανόνες για τις διαδικτυακές πωλήσεις. Ενδεικτικά,, οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που πωλείται, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, του χρόνου παράδοσης και των μεθόδων πληρωμής. Επιπλέον, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Σύμφωνα με: 206/2005 - Κώδικας Καταναλωτή

bottom of page