top of page
arkaplan1yeşil.jpg

Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ-ΑΓΡΟΤΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ

Ευκαιρίες και μηχανισμοί χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί και οργανώνει άμεσα εκστρατείες και εκδηλώσεις για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Αυτό γίνεται με το σύνθημα "Απολαύστε το, είναι από την Ευρώπη", το οποίο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ευρωπαίοι γεωργοί για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Αυτές οι δραστηριότητες προώθησης συμβάλλουν στην ενίσχυση του προφίλ τους στις αγορές της ΕΕ και στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την πολιτική προώθησης της ΕΕ

Η πολιτική προώθησης της ΕΕ βοηθά τους παραγωγούς της ΕΕ να πωλούν τα γεωργικά τους προϊόντα σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, ενώ παράλληλα προσφέρει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στο εσωτερικό της χώρας.

Οι εκστρατείες προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ έχουν σχεδιαστεί για να ανοίξουν νέες ευκαιρίες στην αγορά για τους γεωργούς της ΕΕ και την ευρύτερη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις τους.

Υπάρχουν δύο είδη δράσεων προώθησης:

  • εκείνες που διευθύνονται από ευρωπαϊκές εμπορικές ή διεπαγγελματικές ενώσεις και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ,

  • εκείνες που διεξάγονται απευθείας από την ίδια την ΕΕ, όπως οι διπλωματικές επιθέσεις του Επιτρόπου σε τρίτες χώρες για την ανάπτυξη του εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής ή η συμμετοχή σε εκθέσεις και εκστρατείες επικοινωνίας.

  • Οι κανόνες της πολιτικής προώθησης καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προώθησης τόσο σε χώρες της ΕΕ όσο και σε χώρες εκτός ΕΕ.

  • Η Επιτροπή διέθεσε 185,9 εκατ. ευρώ το 2023 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης των βιώσιμων και υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ στην ΕΕ και παγκοσμίως. Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2023, το οποίο συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2019-24, ιδίως της στρατηγικής "Από το αγρόκτημα στο πιρούνι".

  • Τα έργα προώθησης που θα επιλεγούν το 2023 αναμένεται να αναδείξουν και να ευνοήσουν προϊόντα που συμμορφώνονται με στόχους όπως

  • ενθάρρυνση βιώσιμων πρακτικών στη γεωργία της ΕΕ

  • προώθηση της καλής μεταχείρισης των ζώων

  • προώθηση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών και υγιεινών καθώς και βιώσιμων διατροφών.

  • Σε αυτόν τον σύνδεσμο, το κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στην πύλη χρηματοδότησης και προσφορών

Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και προσφορών (europa.eu)

Τα ποσά που διατίθενται για τις εκστρατείες που θα επιλεγούν το 2023 κατανέμονται σχεδόν εξίσου μεταξύ της προώθησης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, με 83,3 εκατ. ευρώ και 83,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

 

Εκτός της ΕΕ, οι χώρες και οι περιφέρειες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης προσδιορίζονται ως κύριοι στόχοι προώθησης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη, η Βόρεια Αμερική. Η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία μπορούν επίσης να αποτελέσουν νέες ευκαιρίες αγοράς για τους ευρωπαίους εξαγωγείς. Τέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μια από τις κύριες εξαγωγικές αγορές για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ, απορροφώντας το 25% των εξαγωγών της ΕΕ-27.

 

Επιλεγμένες εκστρατείες θα ενημερώνουν τους καταναλωτές της ΕΕ και του κόσμου για τα διάφορα συστήματα ποιότητας και τις ετικέτες της ΕΕ, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις ή organic products. Η τελευταία κατηγορία θα επωφεληθεί από την κατανεμημένη χρηματοδότηση ύψους έως και 28 εκατ. ευρώ για την τόνωση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την action plan for organic production. Επιπλέον 36 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων από τους ευρωπαίους καταναλωτές και την κατανάλωση αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο.

Για την ενθάρρυνση της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, περισσότερα από 19 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ειδικά για την προώθηση των νωπών οπωροκηπευτικών, ώστε να βοηθηθεί ο τομέας να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, όπως η μείωση της κατανάλωσης και των εξαγωγών και η αδύναμη διαπραγματευτική του θέση έναντι του λιανικού εμπορίου μεγάλης κλίμακας και των μεταποιητών. Σε γενικές γραμμές, οι δραστηριότητες προώθησης που απευθύνονται στους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά πρέπει να αναφέρονται και να είναι σύμφωνες με τις διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στο οποίο απευθύνονται.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις εκστρατείες του 2023 δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2023 από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας. Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως εμπορικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και αγροδιατροφικές ομάδες που είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες προώθησης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Τα λεγόμενα "απλά" προγράμματα μπορούν να υποβληθούν από έναν ή περισσότερους οργανισμούς από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τα "πολλαπλά" προγράμματα προέρχονται από τουλάχιστον δύο εθνικές οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις.

Οι εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ έχουν σχεδιαστεί για να ανοίξουν νέες ευκαιρίες αγοράς για τους αγρότες της ΕΕ και την ευρύτερη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις τους. Εκτός από την αύξηση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης γεωργικών προϊόντων, η πολιτική προώθησης υποστηρίζει επίσης τη βιώσιμη ανάκαμψη του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) είναι το χρηματοδοτικό μέσο του δεύτερου πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ. Στόχος του είναι να ενισχύσει τον "πρώτο πυλώνα" των εισοδηματικών ενισχύσεων και των μέτρων της αγοράς, ενισχύοντας την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.

 

Ο προϋπολογισμός του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2021-27 ανέρχεται σε 95,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει μια ένεση 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από το μέσο ανάκαμψης επόμενης γενιάς της ΕΕ για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η πανδημία COVID-19.

Οι κανόνες για τις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης κατά την περίοδο 2021-22 καθορίζονται στον μεταβατικό κανονισμό της ΚΓΠ, που εγκρίθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2020. Ο κανονισμός επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό τους υφιστάμενους κανόνες (που ίσχυαν αρχικά για την περίοδο 2014-20), με ορισμένα πρόσθετα στοιχεία για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα ΚΓΠ, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει το 2023.

Από το 2023 και μετά, οι δράσεις αγροτικής ανάπτυξης θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ . Κάθε χώρα της ΕΕ θα σχεδιάσει ένα στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ, συνδυάζοντας τη χρηματοδότηση για τη στήριξη του εισοδήματος, την αγροτική ανάπτυξη και τα μέτρα της αγοράς. Κατά το σχεδιασμό των στρατηγικών τους σχεδίων, οι χώρες της ΕΕ θα συμβάλουν στην επίτευξη των εννέα ειδικών στόχων μέσω μιας εργαλειοθήκης γενικών μέτρων πολιτικής που παρέχει η Επιτροπή, τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν με βάση τις εθνικές ανάγκες και δυνατότητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή στοχεύει να καταστήσει τις δράσεις αγροτικής ανάπτυξης πιο ευέλικτες στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η ανανέωση των γενεών, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζει τους ευρωπαίους γεωργούς σε έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα.

 

Μέσω των χρηματοδοτικών μέσων, το ΕΓΤΑΑ λειτουργεί ως πηγή δανείων, μικροπιστώσεων, εγγυήσεων και μετοχών, που διατίθενται σε δικαιούχους στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές οι οποίοι αναλαμβάνουν οικονομικά βιώσιμα έργα που υποστηρίζουν τις προτεραιότητες του ΕΓΤΑΑ.

Τα χρηματοδοτικά μέσα αναμένεται να στηρίξουν τους τομείς της γεωργίας και της αγροδιατροφής ώστε να σημειωθεί η πρόοδος που απαιτείται για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και να επιτευχθούν φιλόδοξοι στόχοι σύμφωνα με τις νέες στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική "Από το αγρόκτημα στο πιρούνι". Μπορούν επίσης να συμβάλουν στο νέο μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές, βοηθώντας τις αγροτικές μη γεωργικές ΜΜΕ να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.

Οι πρόσφατες εκθέσεις της μελέτης fi-compass σχετικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες των τομέων της γεωργίας και της αγροδιατροφής σε 24 κράτη μέλη αναδεικνύουν τις δυνατότητες χρήσης πόρων του ΕΓΤΑΑ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού και αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης για κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να δημιουργήσει ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο κατά την περίοδο 2021-2027.

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, μαζί με τον οριζόντιο κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116 για την ΚΓΠ, καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 για την κοινή παροχή, δημιουργούν το νομοθετικό πλαίσιο για τα χρηματοδοτικά μέσα που εφαρμόζονται με πόρους του ΕΓΤΑΑ. Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού έχουν εισαχθεί ορισμένες ευελιξίες, οι οποίες επιτρέπουν τη χρηματοδότηση αυτοτελών κεφαλαίων κίνησης, ευρύτερες δυνατότητες επιλεξιμότητας για επενδύσεις και διάφορες δυνατότητες συνδυασμού επιχορηγήσεων και στήριξης χρηματοδοτικών μέσων, όπως εκπτώσεις κεφαλαίου, επιδοτήσεις επιτοκίων και εγγυητικών τελών, καθώς και τεχνική στήριξη προς όφελος των τελικών δικαιούχων.

more info at: The European Agricultural Fund for Rural Development | fi-compass

 

IFAD

Από το 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ), συνεργάζεται με το IFAD για τη χρηματοδότηση μιας σειράς θεματικών και εθνικών προγραμμάτων. Αυτή η σχετικά πρόσφατη συνεργασία έχει αναπτυχθεί προς πολλαπλές και ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις, τόσο όσον αφορά τα κεφάλαια που επενδύονται, όσο και την εξάπλωση των προγραμμάτων που επωφελούνται από την επένδυση αυτή.

Η εταιρική σχέση καθορίζεται με το πλαίσιο της συμφωνίας χρηματοδοτικού και διοικητικού πλαισίου (FAFA) που υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το IFAD τον Σεπτέμβριο του 2004. Έκτοτε, η ΕΕ έχει παράσχει χρηματοδότηση ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ στο IFAD. Έχει αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, αυστηρότητας και κοινού οράματος. Μέσω της εταιρικής μας σχέσης, στοχεύουμε να δοκιμάσουμε νέα πεδία στον αναπτυξιακό στίβο και να επεκταθούμε σε καινοτόμους, συχνά πρωτοποριακούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το μέλλον της ανάπτυξης.  Τα τελευταία επτά χρόνια, το IFAD και η ΕΕ έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους σε αναδυόμενους τομείς αμοιβαίου και στρατηγικού ενδιαφέροντος: γεωργική έρευνα για τους φτωχούς, εμβάσματα για την ανάπτυξη, υποστήριξη δικτύων οργανώσεων αγροτών, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και διαχείριση γεωργικών κινδύνων.

 

Σε συνεργασία, το IFAD και η ΕΕ προωθούν την καινοτομία σε αυτούς τους τομείς και έχουν αναπτύξει νέες προσεγγίσεις οι οποίες αναγνωρίζονται πλέον ως κρίσιμες για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

More info at: European Union (ifad.org)

 

Ευκαιρίες και μηχανισμοί χρηματοδότησης στην Ισπανία

Ταμείο Ταμείων Agri Andalucia - Ισπανία

The European Investment Bank (EIB) and the Junta de Andalucía have joined forces to support and promote the development of Andalusia's agricultural sector. The EU bank manages on behalf of Junta de Andalucía a guarantee fund of up to €50 million with the goal of providing financing of up to €250 million.

The fund helps to preserve and create jobs in two sectors – agriculture and agrifood –, which together generate more than 34% of employment in Andalucía where over 30% of the population live in rural areas.

The Fund of Funds Agri Andalucía is co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development and Junta de Andalucía.

More info at: https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/shared-management-funds/agri-andalucia.htm

 

The Strategic Project for the Recovery and Economic Transformation (PERTE)

The Strategic Project for the Recovery and Economic Transformation (PERTE) of the agro-food industry will support its sustainable economic growth, digitizing and territorial cohesion.

This PERTE is allocated to the agro-food chain, along with other measures such as the CAP Strategic Plan and the Recovery Plan, to grant it the financing and tools necessary to address the environmental, digital, social and economic challenges of the next decade.

With a contribution which amounts to 10% of Gross Domestic Product (GDP) in the food and agriculture sector, the PERTE will have a minimum impact of €3 billion in national accounts, and also create and estimated of up to net 16,000 jobs.

Link: https://www.mincotur.gob.es/en-us/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/20220208-perte-agroalimentario.aspx

 

 

 

Opportunities and Funding Mechanisms in Italy

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN)

PSRN or the Rural National Development Program (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale), is a national funding mechanism that aims to support rural development and agriculture in Italy. The program is co-funded by the European Union and the Italian government.

The PSRN provides financial support to agripreneurs and farmers in Italy for a wide range of activities, including:

· Improving farm competitiveness: Providing funding for investments in modern and efficient agricultural technologies, equipment, and practices. This helps agripreneurs and farmers to increase their productivity, reduce their costs, and improve the quality of their products.

· Protecting the environment: Supporting environmental protection initiatives, including the conservation of natural resources, the promotion of sustainable agriculture practices, and the reduction of greenhouse gas emissions.

· Developing rural areas: Providing funding for the development of rural areas, including investments in infrastructure, tourism, and local food products. This helps to create new economic opportunities and improve the quality of life for rural communities.

· Promoting innovation: Supporting research and innovation in agriculture, providing funding for the development and implementation of new technologies and practices that can improve the efficiency and sustainability of agriculture.

Agripreneurs and farmers in Italy can apply for funding through the PSRN by submitting a project proposal to the relevant regional authority. The PSRN provides a range of financial instruments, including grants, loans, and guarantees, to support eligible projects.

More info at: https://www.psrn.it/en/

 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

CDP (Cassa Depositi e Prestiti) is an Italian state-owned financial institution that provides financial support to various sectors in Italy, including agriculture. CDP offers a range of financial instruments to support the development and growth of businesses in the agriculture sector, including agripreneurs and farmers.

CDP offers financing through various channels, including direct lending, public-private partnerships, and co-investments. The institution offers credit lines for different stages of agricultural activity from production to processing and commercialisation. They also provide support for rural development projects aimed at creating new jobs and promoting sustainable agriculture.

In addition to financing, CDP offers advisory and technical assistance services to agripreneurs and farmers, including project evaluation and risk assessment, as well as support for feasibility studies and business planning.

CDP works in collaboration with other institutions and entities to support the agricultural sector in Italy. For example, CDP has partnered with the Ministry of Agriculture, Food and Forestry to promote the development of the agri-food industry and provide financing for rural areas.

All in all, CDP can be a valuable funding mechanism for agripreneurs and farmers in Italy who are looking to finance their business projects and expand their operations. CDP offers a range of financing and support services, as well as partnerships with other institutions, to help entrepreneurs and farmers access the resources they need to grow their businesses.

More info at: https://www.cdp.it/sitointernet/en/homepage.page

 

 

Opportunities and Funding Mechanisms in Greece

Agricultural Development Program (RAP) or (RDP)

The RAP 2014-2020 (Rural Development Program) is a foundation program funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Greek Government. The program aims to support sustainable development in rural areas of Greece by providing funding for a range of activities related to agriculture, forestry, and rural tourism.

The RAP 2014-2020 program is implemented by the Greek Ministry of Rural Development and Food, in collaboration with regional authorities and local communities. The program is divided into four main axes, each focusing on a specific area of rural development:

1. Improving competitiveness: This axis aims to support agricultural businesses and increase their competitiveness through investments in modernization, innovation, and quality assurance.

2. Preserving the environment and promoting biodiversity: This axis focuses on protecting and preserving the environment, including investments in organic farming, water management, and biodiversity conservation.

3. Enhancing the quality of life and promoting social inclusion: This axis aims to improve the quality of life in rural areas and promote social inclusion through investments in rural tourism, cultural heritage, and social services.

4. Local development and LEADER approach: This axis focuses on supporting local development initiatives and implementing the LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) approach, which is a bottom-up approach to rural development that involves local communities in decision-making and project implementation.

The RAP 2014-2020 program provides funding in the form of grants and subsidies to eligible applicants, including farmers, agri-food businesses, local authorities, and non-governmental organizations (NGOs). The program also offers technical assistance and training to help applicants develop and implement their projects.

Overall, the RAP 2014-2020 program is an important funding mechanism for rural development in Greece, providing support for a wide range of activities that contribute to the sustainability and growth of rural areas in the country.

More info at: http://www.agrotikianaptixi.gr/el/view_page/92  and https://ead.gr/home-en/grdp-en/

 

Recovery and Resilience Fund (RRF)

The Recovery and Resilience Fund (RRF) is a European Union (EU) funding mechanism that was created in response to the economic challenges posed by the COVID-19 pandemic. Greece is one of the EU member states that is eligible to receive funding through the RRF, which is intended to support the country's recovery and resilience efforts in various sectors, including agriculture.

The RRF funding for agriculture in Greece is expected to support a range of initiatives and projects aimed at enhancing the sector's sustainability, competitiveness, and resilience. The funds will be used to support the adoption of innovative farming practices and technologies, improve supply chains and logistics, and promote rural development and entrepreneurship.

Specifically, the RRF funding for agriculture in Greece will support initiatives in the following areas:

1. Sustainable farming practices: The funds will be used to support the adoption of sustainable farming practices, such as precision agriculture, organic farming, and agroforestry.

2. Climate change mitigation and adaptation: The funds will support initiatives aimed at reducing the impact of climate change on agriculture, such as improving water management and soil conservation.

3. Digitalization: The funds will be used to support the adoption of digital technologies in agriculture, such as smart farming systems, e-commerce platforms, and data analytics.

4. Rural development and entrepreneurship: The funds will support initiatives aimed at promoting rural development and entrepreneurship, such as the development of agri-food clusters, training and education programs for farmers and rural entrepreneurs, and the promotion of rural tourism.

Overall, the RRF funding for agriculture in Greece is expected to play a key role in supporting the country's economic recovery and resilience efforts in the wake of the COVID-19 pandemic, and in promoting sustainable and resilient agriculture in the country.

More info at: https://www.minfin.gr/tameio-anakampses

 

Opportunities and Funding Mechanisms in Türkiye

Programme for Supporting Rural Development Investments (KKYDP)

The Programme for Supporting Rural Development Investments, which first started in 2005-2006 in 16 provinces, has been implemented throughout the country since 2006.

The Programme for Supporting Rural Development Investments is a programme that provides grant support for supporting small and medium-sized enterprises in order to ensure economic and social development in rural areas by considering natural resources, to develop agricultural and non-agricultural employment, to increase and diversify incomes, to improve agricultural marketing infrastructure, to ensure retrospective traceability, to create alternative sources of income in rural areas, to strengthen food safety, to support investments involving new technology in order to increase agricultural activities, to expand the use of new technologies by producers, to increase the effectiveness of rural development activities being carried out.

Within the scope of KKYDP, within the period determined by the communiqué issued every year, 50% of the grant-based project amount in economic investment projects and 75% of the grant-based project amount in collective pressurised irrigation projects are given as grants to projects for the processing, storage and packaging of agricultural products and projects for the support of machinery and equipment purchases and the dissemination of the use of new technologies by producers.

Real and legal persons registered in the Ministry system, agricultural cooperatives and unions; producer unions / economic entities established according to the Law No. 5200 on Agricultural Producer Unions can apply for these projects.

Applications are made through the electronic environment provided by the Ministry of Agriculture and Forestry.

Website: https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Kirsal-Kalkinma/Projeler

 

Expert Hands in Rural Development Project

Implemented since 2020, the Expert Hands in Rural Development Project is a project that provides grant support for sustainable investments that will set an example and leadership for enterprises engaged in agricultural production in rural areas. The aim of the project is to support the entrepreneurship and employment of the young population living or committed to live in rural areas, graduated from agriculture-related faculties, colleges, high schools and equivalent schools in the sectors of plant production, animal husbandry, food and aquaculture, and to increase the quantity, quality and efficiency of agricultural production by encouraging agricultural activities to be carried out by trained people.

Graduates of faculties and vocational colleges of universities providing education in the fields of agriculture, animal husbandry, forestry, food and aquaculture, and high schools and equivalent schools providing education in the fields of agriculture, animal breeding and health, laboratory services and food technology affiliated to the Ministry of National Education can apply for grant support within the scope of the project.

Applications are made online by logging in with the e-government password via the https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr internet address managed by the Ministry and uploading the information and documents specified in the Communiqué and Current Application Guide to the system. Detailed information about the project can be obtained from Provincial and District Directorates of Agriculture and Forestry.

Website: https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr/

 

EU Grant Supports Under IPARD

The Agriculture and Rural Development Support Institution (TKDK), which was established in 2007 in order to ensure that the resources provided by the European Union (EU) and international organisations are used in rural development activities, makes the funds given to our country within the framework of the Instrument for Pre-Accession Rural Development Programme (IPARD) by the European Union available as grants to projects for animal husbandry activities, processing and packaging of agricultural products, medicinal aromatic plant cultivation, handicrafts and rural tourism, renewable energy, machinery parks and many other fields. IPARD aims to modernise existing enterprises, establish enterprises at EU standards and prevent rural-urban migration.

TKDK makes calls on its website throughout the year and these calls include the sectors to be granted, application conditions and project application dates. Potential investors are informed through information meetings organised and TKDK Provincial Coordinatorships. Information can also be obtained through the TKDK Help Desk line at 444 85 35. While grant payments are made after the completion of the investment, enterprises are monitored for 5 years for the sustainability of the projects.

Website: https://www.tkdk.gov.tr

 

Agricultural Basins Production and Support Model

It covers the necessary work for the planning of agricultural products and production for the development of agricultural policies related to agricultural basins.

With the Agricultural Basins Production and Support Model:

a) An agricultural inventory including climate, soil, topography, land classification, data provided from information systems, product and production information, consumption, foreign trade data and other data related to agriculture is created. The relevant database shall be regularly updated and used in the operation of the model.

b) The agricultural basins determined by taking into account the data in the agricultural inventory, GIS analyses, expert opinions and administrative structuring can be recreated in the same way if necessary.

c) With demand forecasting, production, consumption, foreign trade, prices, population, national income and other relevant data are used to make product and production forecasts for the coming years.

ç) With the Decision Support System, in order to increase total welfare, prices, support budget, demand estimation, production potential of basins, foreign trade and other relevant data are used to determine which products, in which basins and in which quantities are the most appropriate to be produced and information is produced to help decision makers to support them.

The predictions made by the model are utilised in deciding on the area, amount and means of support. Products in local areas specific to the basin that cannot be determined by the model are also taken into consideration in support.

The model is harmonised with the existing practices in the European Union.

Farmers who wish to benefit must be registered in the Farmer Registration System of the Ministry of Agriculture and Forestry.

 

Υπηρεσίες και Υποστηρίξεις KOSGEB

Entrepreneurship Supports:

Traditional Entrepreneur Support Programme: The aim of this support programme is to increase the survival rate of new businesses established by entrepreneurs.

Enterprises established by entrepreneurs who have completed the Traditional Entrepreneur Training can apply to this programme. Max. total support amount: 65,000 TL

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

 

Advanced Entrepreneur Support Programme: The purpose of this support programme is to increase the survival rate of new enterprises established by entrepreneurs in the sectors determined in line with the strategic priorities of our country.

Businesses established by entrepreneurs who have completed the Advanced Entrepreneur Training and operating in the subjects specified in the Advanced Entrepreneur Programme Activity Subjects Table determined by KOSGEB can apply to this programme.  Max. total support amount: 375,000 TL

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

 

Business Plan Award Support Programme: The aim of this support programme is to encourage entrepreneurs to establish and run a business in cooperation with the actors in the entrepreneurship ecosystem by rewarding business plans/business models/business ideas that are found successful as a result of competitions on entrepreneurship.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7389/is-plani-odulu-destek-programi

 

Support for Enterprise Development, Growth and Internationalisation

 

SME Energy Efficiency Support Programme: Determining the current situation of small and medium-sized enterprises on energy efficiency, identifying their problems and needs, creating the necessary strategies in this regard, developing their capacities in line with these strategies and meeting their priority needs.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/8202/kobi-enerji-verimliligi-destek-programi

 

Enterprise Development Support Programme: Increasing the competitiveness, institutionalisation-branding levels and shares of small and medium-sized enterprises in the economy, improving their capacities and meeting their priority needs. Max. total support amount: 1,960,000 TL

 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi

 

Cooperation Support Programme: To contribute to the development of a culture of co-operation between small and medium-sized enterprises with each other or with large enterprises and to establish collaborations that provide mutual benefit and competitive advantage. Max. total support amount: 10,000,000 TL

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6850/is-birligi-destek-programi

 

KOBİGEL - SME Development Support Programme: In line with the national and international targets of the country, increasing the share and efficiency of small and medium-sized enterprises in the economy.   Supporting the projects to be prepared by SMEs in order to increase their competitiveness and the added value they provide. Max. total support amount: 2,000,000 TL

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

 

Overseas Accelerator Support Programme: Supporting the participation of technological products, whose R&D and innovation activities are carried out in our country, in international accelerator programmes in order to take place in international markets, to take place in developed entrepreneurship ecosystems of domestic technology-intensive start-up enterprises and to increase exports.

In order to facilitate the entry of enterprises into international markets, support is provided for their participation in the accelerator programme to be held abroad, which provides technical, managerial, legal and access to professional networks that will provide sales opportunities in the target country, within the scope of an organisation or individually. Max. total support amount 50,000 $

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1235/yurt-disi-hizlandirici-destek-programi

 

Foreign Market Support Programme: To improve the skills and capabilities of SMEs to open up to foreign markets,

To increase the foreign market shares of SMEs,

To turn SMEs into actors of international competition,

Increasing the number of SMEs starting to export,

To increase the number of SMEs starting e-commerce.

Max. total support amount: 300,000 TL

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

 

Living Cultural Heritage Enterprises Support Programme: To ensure the survival and transfer of this accumulation to future generations by strengthening the enterprises operating in traditional, cultural, artistic and artistic professions that require mastery / craftsmanship skills, which are carried out within the framework of the master-apprentice relationship in order to transfer the values, philosophy and subtleties of the original, performed profession to future generations as an element of cultural heritage. Max. total support amount: 250,000 TL

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/8298/yasayan-kultur-mirasi-isletmeler-destek-programi

 

SME Financing Supports

SME Financing Support Programme: Providing financial support to SMEs under favourable conditions to solve their financing problems, increase their production, quality and standards, create employment and enable them to compete at international level. Max. total support amount: 2,500,000 TL

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi

 

Vegetable and Fruit Cold Chain Financial Leasing Support Programme: The purpose of this support programme is to contribute to the financial leasing interest/profit share costs of small and medium-sized enterprises for their domestic-made and new cold air unit and/or refrigerated crate/unit investments to be provided by financial leasing method in the process of creating a cold chain to reduce the loss of vegetables and fruits. Max. total support amount: 750,000 TL

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/8017/sebze-ve-meyve-soguk-zincir-finansal-kiralama-destek-programi

 

İŞGEM/TEKMER Supports

TEKMER Support Programme

The aim of this support programme is to ensure the establishment and operation of structures that will provide pre-incubation, incubation and post-incubation services to ensure the establishment and sustainability of enterprises in the field of R&D, innovation and technological entrepreneurship in line with national plans and programmes in cooperation with the actors in the entrepreneurship ecosystem. Max. total support amount: 6,000,000 TL

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/8520/tekmer-destek-programi

 

İŞGEM/TEKMER Programme: The aim of the support programme is to provide support for the establishment and operation of structures that will provide incubation services to ensure the establishment and sustainability of enterprises in line with national plans and programmes in cooperation with the actors in the entrepreneurship ecosystem. Max. total support amount: 3,800,000 TL

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6985/isgemtekmer-programi

 

  1. Rapid Support Programme for Micro and Small Enterprises

To ensure that micro and small enterprises in manufacturing and its complementary priority sectors, as well as in some service and trade sectors where the effects of the COVID-19 pandemic are relatively high, continue their activities and employ new staff while maintaining their average employment levels in the past period.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7786/mikro-ve-kucuk-isletmelere-hizli-destek-programi

 

Development Agencies’ Supports

The national coordination of development agencies operating in 26 NUTS II regions across Türkiye is carried out by the Ministry of Industry and Technology. Development agencies, which are the main local institutional actors in the governance of regional development, were established within the framework of Presidential Decree No. 4 to accelerate regional development, ensure the sustainability of development, and reduce inter-regional and intra-regional development disparities in line with the policies determined by the President by improving cooperation between the public sector, private sector and non-governmental organisations, ensuring the appropriate and effective use of resources and mobilising local potential. There are a total of 26 development agencies in Türkiye. Entrepreneurs can access current grant supports from the website of the development agency in which their province is included:

1. Ahiler Development Agency, Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir-Niğde-Nevşehir: https://ahika.gov.tr

2. Ankara Development Agency, Ankara: https://ankaraka.org.tr

3. Western Mediterranean Development Agency, Antalya-Burdur-Isparta: https://baka.ka.gov.tr

4. Western Black Sea Development Agency, Bartın-Karabük-Zonguldak: https://bakka.gov.tr

5. Bursa, Eskişehir, Bilecik Development Agency: https://bebka.org.tr

6. Cukurova Development Agency, Adana-Mersin: https://cka.org.tr

7. Dicle Development Agency, Batman-Mardin-Şırnak-Siirt: https://dika.org.tr

8. Eastern Mediterranean Development Agency, Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye: https://dogaka.gov.tr

9. Eastern Anatolia Development Agency, Bitlis-Hakkari-Muş-Van: http://daka.org.tr

10.Eastern Black Sea Dev. Agency, Artvin-Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize-Trabzon: https://doka.org.tr

11. Eastern Marmara Development Agency, Bolu-Düzce-Kocaeli-Sakarya-Yalova: https://marka.org.tr

12. Fırat Development Agency, Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli: https://fka.gov.tr

13. South Aegean Development Agency, Aydın-Denizli-Muğla: https://geka.gov.tr

14. South Marmara Development Agency, Balıkesir-Çanakkale: https://gmka.gov.tr

15. Silk Road Development Agency, Adıyaman-Gaziantep-Kilis: https://ika.org.tr

16. Istanbul Development Agency, Istanbul: https://istka.org.tr

17. Izmir Development Agency, Izmir: https://izka.org.tr

18. Karacadağ Development Agency, Diyarbakır-Şanlıurfa: https://karacadag.gov.tr

19. Northern Anatolia Development Agency, Çankırı-Kastamonu-Sinop: https://kuzka.gov.tr

20. Northeast Anatolia Development Agency, Bayburt-Erzincan-Erzurum: https://kudaka.org.tr

21. Mevlana Development Agency, Karaman-Konya: https://mevka.org.tr

22. Central Anatolia Development Agency, Kayseri-Sivas-Yozgat: https://oran.org.tr

23. Central Black Sea Development Agency, Amasya-Çorum-Samsun-Tokat: https://oka.org.tr

24. Serhat Development Agency, Ağrı-Ardahan-Iğdır-Kars: https://serka.gov.tr

25. Trakya Development Agency, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ: https://trakyaka.org.tr

26. Zafer Development Agency, Afyon-Kütahya-Manisa-Uşak: https://zafer.gov.tr

bottom of page